Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Lean idea

"Korupcja jest zjawiskiem 
  przede wszystkim ekonomicznym.
  Jest reakcją na anormalność –
  nieważne, prawną czy ustrojową."
  Stefan Kisielewski

Wszystkie organizacje  biznesowe i użyteczności publicznej zobligowane są do dołożenia wszelkich starań w celu wyeliminowania zjawisk o charakterze korupcyjnym, czy też nadużyć w zakresie prowadzonej działalności. Podejmując się zadania minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym, kierownictwo organizacji powinno zdefiniować, czym są dla niego zjawiska niepożądane, których elementów naruszeń etyki nie toleruje, a z którymi w sposób jawny walczy. W polskim ustawodawstwie brak jest bowiem jednolitej, spójnej definicji pojęcia „korupcja" i "nadużycie”.

Opis

Podjęta w kraju „Strategia antykorupcyjna”, skłania do podjęcia zorganizowanych, kompleksowych działań walki z korupcją. Problem pojawia się na etapie szukania narzędzi, które w sposób trwały, sukcesywny i skuteczny przyczyniałyby się do eliminowania ryzyka korupcji. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, opracowano standard, składający się z 27 wymagań, jakie organizacja powinna spełnić, aby móc powiedzieć o sobie, że dba o minimalizację ryzyka wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) jest elementem kultury organizacyjnej, którego zadaniem jest ograniczenie ryzyka występowania niekorzystnych zjawisk, które mogą mieć konotację ze zjawiskiem korupcji. Podstawą skutecznych systemów kontroli ryzyka jest precyzyjna diagnoza oraz dobór takich mechanizmów, które nie będą działały na skutki.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym to również część systemu zarządzania ukierunkowanego na zapewnienie zaufania, że organizacja wdrożyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych i rozwiązania te nadzoruje i doskonali.