Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

energia

"Najbogatszym ze wszystkich ludzi
   jest człowiek oszczędny.
  Najbiedniejszym jest skąpiec."
  Nicolas Sébastien Roch Chamfort

Dlaczego łatwiej nam oszczędzać pieniądze niż zasoby? Zarządzanie energią jest elementem równie istotnym, co zarządzanie zasobami, kadrami, majątkiem itp.

System zarządzania energią jest narzędziem, które pomaga obniżyć koszty działalności i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zapewniając przez to przewagę konkurencyjną organizacji przyjmującej taki model zarządzania.

Opis

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organisation for Standarisation) wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym opracowała w 2011 normę, która ma umożliwić wprowadzenie takiego systemu. Norma ISO 50001 (zastępująca standard BS EN 16001) pozwala na systemowe stosowanie praktyk, umożliwiających efektywne wykorzystywanie energii pierwotnej (zawartej w nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio ze środowiska np. paliwa kopalne), jak i energii finalnej (zużywanej przez odbiorców końcowych).

Standard ISO 50001 (EnMS) jest zbliżony w swojej konstrukcji do normy ISO 14001 zawierającej wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego, nie mniej jednak jest skoncentrowana na zagadnieniu jakim są aspekty energetyczne związane z prowadzeniem działalności oraz mierzalne wyniki zarządzania nimi. Przez co staje się skutecznym narzędziem do osiągania korzyści ekonomicznych związanych z poprawą efektywności energetycznej swoich procesów i instalacji.

W dobie rosnących kosztów gospodarki energetycznej wszystkie te organizacje, które są zainteresowane zmniejszaniem kosztów działalności poprzez efektywne zarządzanie swoimi zasobami energetycznymi powinny zainteresować się możliwościami jakie daje wdrożenie Systemu Zarządzania Energią

Standard ISO 50001 obejmuje m.in.:

  • opracowanie deklaracji kierownictwa odnośnie polityki energetycznej organizacji,
  • przeprowadzanie przeglądów energetycznych celem analizy zużycia zasobów energetycznych, identyfikacji obszarów znaczącego wykorzystania zasobów energetycznych, identyfikacji możliwości doskonalenia efektów działalności energetycznej,
  • monitorowanie, pomiary oraz benchmarking efektów działalności energetycznej,
  • zapewnienie odpowiedniej komunikacji oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie przez pracowników odpowiednich kompetencji, w odniesieniu do zadań powierzonych w zakresie realizacji postanowień systemu zarządzania energią,
  • wprowadzenie odpowiednich rozwiązań operacyjnych umożliwiających osiągnięcie celów zmierzających do zwiększania efektywności wykorzystywanych zasobów energetycznych,
  • określenie wymagań dotyczących zakupów produktów i usług jak również dostaw energii,
  • przejrzystość w zarządzaniu zasobami energetycznymi;
  • ocenę postępów we wdrażaniu efektywnych technologii energetycznych;
  • promocję efektywnego użytkowania energii w organizacji;
  • pomoc w zakresie ustalania i wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu urządzeń i systemów wykorzystujących energię.

Dowiedz się więcej!

Czym jest efektywne zarządzanie energią? 

ISO 50001 (PN-EN ISO 50001)